Allmänna villkor

Mellan Ravelli AB, nedan kallat Ravelli och Återförsäljaren
(definierad nedan) gäller dessa villkor.

1. Allmänt
Återförsäljare är Ravellis avtalspart till detta avtal, d.v.s. föreningen när det gäller idrottsföreningar
och idrottslag och enskild förälder/klassföreståndare när det gäller skolklasser.
Kontaktperson är den person som Återförsäljaren, när denne utgörs av en förening, utsett till att agera som
kontaktperson mellan föreningen och Ravelli enligt punkt 4 samt där sådan person uppfyller kraven enligt punkt 5.
Försäljningsgruppen är medlemmarna i den skolklass, idrottsförening eller det idrottslag som skall hjälpa
Återförsäljaren att sälja Ravellis produkter.
Leverans och distribution av Ravellis produkter sker med syftet att Återförsäljaren genom Försäljningsgruppen under en begränsad tid ska tjäna pengar på vidareförsäljning av Ravellis produkter till slutkund och att intjäningen ska användas vid finansiering av ett gemensamt mål som t.ex. träningsläger eller klassresa. Intjänade pengar ska inte tillfalla enskilda medlemmar i Försäljningsgruppen utan ska tillfalla samtliga medlemmar inom gruppen och intäkterna ska oavkortat användas till att uppfylla gruppens gemensamma mål.
Återförsäljaren säljer Ravellis produkter med hjälp av medlemmarna i Försäljningsgruppen. Samtliga beställningar från slutkunderna sammanställs av Återförsäljaren och denne beställer och köper produkterna av Ravelli för motsvarande summa.

2. Parternas rättsliga ställning
Återförsäljaren förbinder sig att i egen regi köpa och sälja Ravellis produkter. Vidareförsäljningen ska ske genom uppsökande verksamhet av Återförsäljaren med hjälp av Försäljningsgruppens medlemmar. Det är inte tillåtet att Återförsäljaren utbetalar lön eller liknande ersättning för detta arbete till medlemmar i Försäljningsgruppen eller annan person. Återförsäljarens intäkter ska oavkortat användas i den ideella verksamheten och för gruppens
gemensamma mål.
Detta avtal ska inte medföra att Ravelli i förhållande till Återförsäljaren anses vara arbetsgivare eller att Återförsäljaren i förhållande till Ravelli anses vara arbetstagare. Återförsäljaren ska inte anses utgöra kommissionär eller handelsagent åt Ravelli. Till undvikande av missförstånd avtalar parterna uttryckligen bort Lag (1991:351) om handelsagentur och
Kommissionslag (2009:865).

3. Ravellis åtaganden
Ravelli förbinder sig att stödja Återförsäljaren under avtalets giltighetstid vid frågor och ge Återförsäljaren
nödvändig information för att denne ska kunna distribuera produkterna till slutkund.

4. Återförsäljarens åtaganden
I det fall Återförsäljaren är en förening är Återförsäljaren införstådd med att det är en förutsättning för detta avtals giltighet och för att Återförsäljaren ska få rätten att distribuera Ravellis produkter, att denne utsett en Kontaktperson och att Kontaktpersonen uppfyller de krav som ställs på honom/henne inom ramen för detta avtal.
Återförsäljaren åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Ravelli i samband med köp och försäljning av Ravellis produkter. Återförsäljaren ska i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkternas och varumärkets goodwill inte tar skada.
Återförsäljaren beställer start- och visningspaket från Ravelli i samband med att Återförsäljaren ingår detta avtal.

5. Kontaktperson
Kontaktpersonen ska vara myndig, får inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en
anmärkningskontroll genomförs. Kontaktpersonen har betalningsansvar och ansvar för en korrekt redovisning gentemot Ravelli och Återförsäljaren.
Kontaktpersonen är ansvarig för alla kontakter med Ravelli i frågor som omfattas av eller relaterar till avtalet. Återförsäljaren ska tillse att utsedd Kontaktperson går i solidarisk borgen såsom för egen skuld för Återförsäljarens rätta fullgörande av förpliktelser gentemot Ravelli enligt detta avtal.
Genom att underteckna detta avtal försäkrar Kontaktpersonen att denne erhållit fullmakt från den förening som Kontaktpersonen företräder att för föreningens räkning ingå detta avtal och agera för föreningen/Återförsäljaren i enlighet med detta avtal.
Kontaktpersonen ska ta del av, bli införstådd med samt följa villkoren för Återförsäljaren i detta avtal. Kontaktpersonen ska också följa de instruktioner som kan komma att lämnas av Ravelli.
Kontaktpersonens personuppgifter sparas och behandlas i en databas hos Ravelli under detta avtals giltighetstid och för en tid om maximalt ett (1) år därefter. Kontaktuppgifterna sparas för att Ravelli enkelt ska kunna uppfylla sina åtaganden inom ramen för detta avtal samt för att kunna ge Kontaktpersonen information och erbjudande.
De personuppgifter som kommer att behandlas är främst de som Kontaktpersonen direkt eller indirekt lämnar till Ravelli under detta avtal. Genom att godkänna villkoren i detta avtal samtycker Kontaktpersonen till Ravellis behandling av personuppgifterna som det beskrivits ovan.
Kontaktpersonen har rätt att en (1) gång om året få information om vilka personuppgifter som behandlas och hur de används. Kontaktpersonen har utöver det alltid rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller att återkalla sitt samtycke. Vid eventuella frågor angående behandling av personuppgifter så ta kontakt med Ravelli Sälj/support.
Kontaktpersonen kan inte överlåta sina åtaganden enligt detta avtal eller sin roll som kontaktperson utan
Återförsäljarens och Ravellis skriftliga godkännande.

6. Beställning av produkter
Kontaktpersonen ska lägga skriftlig beställning av produkter till Ravelli via hemsidan ravelli.se genom att logga in på den personliga sida som Kontaktpersonen erhållit av Ravelli. Instruktioner om hur beställningar ska utföras finns att läsa på hemsidan. Beställning ska ske senast det datum som meddelats Återförsäljaren av Ravelli.

7. Leverans och frakt
Ravelli har som målsättning att kunna leverera beställda produkter på den leveransdag som särskilt meddelats Återförsäljaren eller annars vid annan tidpunkt enligt överenskommelse mellan parterna. För det fall leverans inte kan ske vid den tid som meddelats Återförsäljaren eller om parterna kommit överens om annat åtar sig Ravelli att meddela Återförsäljaren när leveransen beräknas kunna genomföras.
Återförsäljaren ska skriftligen meddela Ravelli till vilken adress leverans ska ske. Återförsäljaren ansvarar för att den angivna leveransadressen är korrekt. Merkostnader som ett resultat av att återförsäljaren lämnat felaktiga uppgifter för leverans eller vill byta leveransadress kan komma att faktureras av Ravelli.
Ravelli har rätten att avböja en beställning eller avbryta en leverans om Ravelli bedömer att kreditvärdigheten är låg eller om Återförsäljaren eller Kontaktpersonen erhållit betalningsanmärkning.
Om Återförsäljaren beställt visningspaket levererar Ravelli dessa fraktfritt enligt överenskommelse efter att detta avtal ingåtts. Leverans av order överstigande 200 paket levereras fraktfritt.
Beställda produkter kan också avhämtas direkt hos Ravelli efter överenskommelse. Återförsäljaren har inte rätt att göra några påföljder gällande mot Ravelli ifall försening av leverans skulle ske.

Våra fraktpriser:

1 – 29 paket – 65 kr
30 – 59 paket – 150 kr
60 – 149 paket – 350 kr
150 – 199 paket – 550 kr
200 – Fraktfritt

8. Mottagningskontroll och reklamation
Återförsäljaren ska se till att Försäljningsgruppen inom två (2) arbetsdagar från mottagen leverans av produkter från Ravelli kontrollerar produkterna mot följesedel. Om mottagen produkt är synbart felaktig eller om det finns avvikelse jämfört med följesedeln ska produkten/leveransen omgående reklameras till Ravelli, dock senast fyra (4) arbetsdagar från mottagen leverans.

Reklamerade produkter levereras på nytt när Ravelli efter prövning kan konstatera att produkten är felaktig.

9. Pris och Betalningsvillkor
Återförsäljaren köper produkter från Ravelli enligt Ravellis vid tidpunkten för avtalets ingående gällande prislista.
Ravelli äger rätt att ange rekommenderat pris för produkterna mot slutkund. Återförsäljaren ska erlägga betalning för gjord beställning senast tjugo (20) dagar efter det att faktura erhållits. Betalning för visningspaket ska ske efter avslutad försäljning enligt faktura om inte annat överenskommits. Sker inte betalning inom angiven tid debiteras dröjsmålsränta uppgående till för närvarande 14 %. När Återförsäljaren erlagt full betalning till Ravelli och i övrigt parternas samtliga mellanhavanden är reglerade har slutreglering skett.

10. Uppsägning
Ravelli äger rätt att säga upp detta avtal omedelbart i det fall Återförsäljaren åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och rättelse inte sker inom två (2) vardagar efter skriftlig uppmaning från Ravelli.

11. Ersättning
Återförsäljaren behåller skillnaden mellan det vid varje tidpunkt gällande pris som Återförsäljaren betalar till Ravelli och det vid varje tidpunkt gällande pris slutkunden betalar till Återförsäljaren.

12. Slutkundens ångerrätt och reklamationsrätt
Genom detta avtal åtar sig Ravelli att informera Återförsäljaren genom Kontaktpersonen om dennes eventuella skyldigheter enligt Lag (2005:59) om distans- och hemförsäljning. Lagen kan ge slutkund rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från leverans till slutkund. Slutkunden ska utöva eventuell ångerrätt mot Återförsäljaren och Återförsäljaren ska informera slutkunden om dennes ångerrätt och hur denna ska utövas enligt lag.
Slutkunden har rätt att reklamera felaktiga produkter eller utföra eventuella byten av produkter direkt hos Ravelli.
Återförsäljaren har rätt att returnera produkter till följd av att slutkunder utnyttjat sin ångerrätt inom 20 arbetsdagar från Ravellis leverans av de aktuella produkterna till Återförsäljaren. Returnerade produkter krediteras av Ravelli.

13. Övrigt
Eventuella ändringar och/eller tillägg till detta avtal ska, för att vara bindande, vara skriftliga och undertecknade av båda parter. Återförsäljaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan Ravellis skriftliga medgivande.